PRIMÊRE SKOOL PARYS

DIEN EN OFFER

Ons gee om vir ons Kinders

 

H/V Schilbach & ST Jan
Parys
9585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
056 811-3541

an image

VISIE / VISION


Ons visie is om 'n dinamiese, waardegedrewe skool te wees wat streef na uitnemendheid op alle terreine deur met liefdevolle leiding die optimale ontwikkeling van elke leerder te verwesenlik. / Our vision is to be a dynamic, value-driven school that strives for excellence in all areas by realising the optimal development of each learner through loving guidance.

 

 

 

 

MISSIE / MISSION
Die daarstelling van kwaliteit-onderrig in 'n kulturee;-diverse gemeenskap d.m.v. / The establishment of quality education in a culturally diverse community through:

  • Gekwalifiseerde en bekwame personeel. / Qualified and competent staff.
  • Verskaffing van 'n verskeidenheid kurrikulre en buite-kurrikulere aktiwiteite. / Providing a variety of curricular and extra-curricular activities.
  • Aanwending van tegnologie in die klaskamer. / Application of technology in the classroom.
  • Die bou van vennootskappe tussen ouers, onderwysers en leerders. / Building partnerships between parents, teachers and learners.
  • Die skep van 'n veilige, geborge omgewing. / Creating a safe, secure environment.
  • Holistiese opvoeding. / Holistic education.

an image
 

Dokumente / Documents ...

Ons Leuse is "DIEN EN OFFER".