PRIMÊRE SKOOL PARYS

DIEN EN OFFER

Ons gee om vir ons Kinders

 

H/V Schilbach & ST Jan
Parys
9585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
056 811-3541

an image

VISIE
Die verskaffing van voortreflike onderwys met 'n Christelike basis deur middel van Afrikaans of Engels as onderrigmedium aan alle leerders wat dit verlang.

MISSIE
Om ons Godgegewe kinders in 'n Christelike atmosfeer en omgewing op te voed tot verantwoordelike volwassenheid deur middel van die handhawing van Christelike waardes en die aanvaarding en belydenis van God Drie-enig as ons enigste Verlosser en Saligmaker.  Om gemotiveerde en voortreflike onderrig van 'n hoë standaard aan elke leerder te bied om sodoende aan alle leerders uiteindelik 'n plek in die samelewing te verseker.  In hierdie proses moet die individualiteit en talente van elke leerder erken word.

an image
Om Afrikaans of Engels as onderrigmedium te bevorder en uit te bou om sodoende 'n kultuur van Afrikaans/Engels te vestig, maar nie ten koste van leerders se kulture of tale nie.


Om 'n gesonde vennootskap tussen ouers, leerders en fasiliteerders daar te stel sodat 'n samehorigheidsgevoel en 'n trots tussen die partye sal ontstaan ten opsigte van die skool en die totale opvoeding van die leerder.  Om 'n ideale leeromgewing te skep waarin elke leerder volgens sy vermoë en talente kan gedy.  Om 'n gesonde leerkultuur op akademiese-, sport- en kultuurgebiede by elke leerder te vestig.  Om leerders tot verantwoordelike en doelgerigte besluitneming te lei.  Om liefde, beskerming en respek vir die eiendom avan die skool, hul eie en ander leerders aan te kweek.  Om 'n gelukkige werksomgewing vir die fasiliteerder te skep waarin trots en pligsbesef aangemoedig word.  Dat die bestuursliggaam sal toesien dat skoolgeld gevorder word van ouers/voogde vir die doeltreffende funksionering van die skool

Dokumente wat afgelaai kan word ...

Ons Leuse is "DIEN EN OFFER".