PRIMÊRE SKOOL PARYS

DIEN EN OFFER

Ons gee om vir ons Kinders

 

H/V Schilbach & ST Jan
Parys
9585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
056 811-3541

Ons skool se geskiedenis

Die Hoërskool en Laerskool was in die vroeer jare een skool. In Januarie 1946 het die Laerskool afgestig van die Hoërskool en het ook verskuif na die huidige perseel. Hier was mnr van Huysteen die eerste hoof. Die skool was bekend as Volkskool Parys (soos alle laerskole in die Vrystaat bekend gestaan het.). " Die skool is 'n groot laerskool van ongeveer 900 leerlinge, een van die grootste laerskole in die provinsie. Dis geleë aan seker die mooiste oewergebied van die Vaalrivier, tussen die twee groot goudvelde, op die hoofpad van Suid na Noord, naby die Vaaldriehoek en 'Stokkiesdraai'" (Mnr Meyer aan Dr WJ Verwoerd 1966) / The High School and Primary School were one school in the earlier years. In January 1946, the Primary School seperated from the High School and also moved to the current premises. Mr van Huysteen was the first principal. The school was known as Volkskool Parys (as all primary schools in the Free State were known). "The school is a large primary school of about 900 pupils, one of the largest primary schools in the province. It is located on probably the most beautiful bank area of  of the Vaal River, between the two large gold fields, on the main road from south to north, near the Vaal Triangle and 'Stokkiesdraai" (Mr Meyer to Dr WJ Vervoerd 1966).

Die Skool se Naam

Die HFV Skool Wapen en Leuse

an image

an image

Op 6 September 1966 is die Eerste Minister, Dr HF Verwoerd in Kaapstad oorlede. Na sy afsterwe het die Hoof en Personeel 'n versoek gerig aan Mev.Betsie Verwoerd om Volkskool Parys te vernoem na wyle Dr Verwoerd. Daar was 3 voorlopige name vir die skool: Volkskool HF Verwoerd Parys, Volkskool Dr HF Verwoerd Parys en Volkskool Dr Verwoerd Parys. Nadat toestemming van Mev Verwoerd en die onderwys departement verkry is, het die naam amptelik verander op 22 Februarie 1967 na HF Verwoerd Volkskool. Later jare het die 'volkskool' verander na "Primer".

Die skoolwapen is in 1968 deur die bekende heraldikus Cor Pama ontwerp teen 'n koste van R17.50. Die wapen is so eenvoudig as moontlik gehou.  'n Puntvormige skild.  Die drie swart ruite op goud is ontleen aan die wapen van die Hoogmeeraadskap van Woerden.  Hieraan is toegevoeg 'n skildhoof van rooi en daarop 'n eenvoudige altaar in goud. Mev Betsie Verwoerd het die begeerte uitgespreek dat die diensmotief sterk beklemtoon word in die wapenspreuk en Dr Verwoerd se stiefmoeder het die gedagte van offerdaad genoem. Vandaar die leuse: DIEN EN OFFER. / The school crest was designed in 1968 by the well-knowm herald Cor Pama at a cost of R17.50. The weapon was kept as simple as possible. A pointed shield. The three black windows on gold were derived from the coat of arms of the Hoogmeeraadskap van Woerden. To this a red shield was added, and on it simple altar of gold. Mrs Betsie Vervoerd expressed the desire that the service motive be strongly emphasized in the coat of arms and Dr Verwoerd's stepmother mentioned the idea of sacrificial action. Hence the motto: SERVE AND OFFER.

 

 

Borsbeeld

Die Skoollied

an image

an image

Hierdie borsbeeld van Dr HV Verwoerd is geskenk aan die skool deur Sy Edele HJ Klopper (Speaker van die Volksraad) en is gemaak deur 'n Pretoriaanse kunstenaar I.Henkel. Dit is 1 1/2 keer lewensgrootte , 62 x 54 cm. Die totale hoogte is 2m 7cm. Dit is brons gemonteer op 'n voetstuk van gepoleerde Paryse rooi graniet. Op 10 Oktober 1973 was 'n groot funksie gereel waar die bronsbeeld onthul is deur Mev Betsie Verwoerd Die woorde van die skoollied is in 1967 deur die bekende digter en skrywer DF Malherbe geskryf en is deur Prof PJ Lemmer getoonset. Die skool het R22 opgedok vir die skryf van hierdie lied. Dus na 22jaar na selfstandigwording het die skool eers sy eie skoollied gekry

an image

an image

Aan die begin was daar weinig skoolgeboue, net 'n klomp klaskamers afgestig van die hoërskool met baie min fasiliteite.

In the beginning there were few school buildings, a few classrooms were seperated from the high school with very few facilities.

Mnr GCS Meyer Hoof van 1962-1978

Interessante dinge in dieJaarverslag van 1968

an image

an image

1948 word hy st6 meester en bly dit  tot en met die oorplasing van hierdie standerd na die hoërskool in 1955. In 1949 word hy Eerste assistent van die skool en toe die pos van Vise-Hoof geskep word, word hy Vise-Hoof op 1 April 1954. Vanaf Februarie1961 neem hy waar as hoof weens die ernstige siekte van van die hoof. Op 1 Januarie 1962 word hy hoof. Die 17 jaar wat daarna gevolg het, was jare van geweldige groei en ontwikkeling

- Verkryging van 'n doelmatige, goed toegeruste skoolsaal

- Skoollied

-Skoolwapen

-Skoonmaakdienste  vanaf 1 Jan1969 onder die sorg van 'n permanente faktotum

- 895 leerlinge, waarvan 130SubA's en 125 St 5's

- 27 April 1968 is die inwyding van nuwe aanbouings, bestaande uit 'n saal, admin blok, 2 kindertuinkamers, 2 musiekkamers, kunskamer.

- Onderwysers besoek ouers om kennis te maak, probleme te bespreek en leerlinge beter te leer ken.

-Sporadiese gevalle van stokkiesdraai word baie gou die nek ingeslaan.

Die resultaat

 

an image

an image

 

 

;n Skool met 'n eie stempel, met 'n eie tradisie, reeds 'n skool wat sy eise kan stel, sy resultate lewer. 'n Opvoedingsinrigting waar ons kinders onder gelukkige omstandighede hulle onderwys ontvang.

Ons bede is dat hierdie skool steeds as ligbaken sal uittroon  en sy leuse "Dien en Offer" waardig sal wees.

 

 

 

 

 

 

 

 


In 2016 word die skool se naam verander na Primêre Skool Parys. Mnr.Chris de Swardt tree af einde 2018 na 25jaar as hoof van die skool. 1 Januarie 2020 begin Mnr.Shaun Strydom as deel van die span